top of page
傳1.png
傳2.png
傳3.png
傳4.png
傳5.png
傳6.png
傳7.png
傳9.png
傳12.png
bg_battle_trail_01 (5).jpg

​主動技能

support.png
ui_heroes_icon_craft.png
legendary.png
技能_0046_skill_01.png

時間暫停

柯羅諾斯使用時間之力,使範圍內的敵軍無法行動,並造成傷害。

​被動技能

時之力

柯羅諾斯每次普通攻擊可以減少時間暫停的冷卻時間。

傳說技能

時光回朔

btn_hero_ability_lock.png

英雄達到3級時,此技能將被解鎖

柯羅諾斯讓時間倒流,使死亡的部隊得以重生。

技能_0044_skill_03.png
技能_0045_skill_02.png
200303.png
柯羅諾斯-01.png

時間之神

pagination_line.png
bottom of page