top of page
稀1.png
稀3.png
稀2.png
稀4.png
稀5.png
bg_battle_trail_01 (5).jpg
技能_0082_skill_01.png

爆破連弩

鍛造之魂

赫菲斯托斯連續發射弩箭,對一直線敵軍造成傷害後,會引爆造成二次傷害。

技能_0083_skill_02.png

赫菲斯托斯以鍛造的精神激勵部隊,來提升友軍部隊的攻擊力、攻擊速度與移動速度。

​主動技能

​被動技能

mage.png
ui_heroes_icon_craft.png
rare.png
200102.png
赫菲斯托斯-01.png

鍛造之神

pagination_line.png
bottom of page