top of page
稀1.png
稀3.png
稀2.png
稀4.png
稀5.png
bg_battle_trail_01 (5).jpg
技能_0077_skill_01.png

刺殺

​破甲

開膛手傑克閃現到敵軍背後,無情的刺殺目標。(目標優先選擇英雄)

技能_0076_skill_02.png

開膛手傑克的攻擊可以破壞敵軍的盔甲,使所有防禦效果失效。

​主動技能

​被動技能

ui_heroes_icon_craft.png
開膛手傑克-01.png
rare.png
200105.png
assassin.png

白教堂殺手

pagination_line.png
bottom of page