top of page
史1.png
史2.png
史3.png
史4.png
史5.png
史6.png
史7.png
史10.png
bg_battle_trail_01 (5).jpg
warrior.png
epic.png
ui_heroes_icon_shadow.png
技能_0074_skill_02.png

​主動技能

​被動技能

200201.png
技能_0075_skill_01.png

守護者之盾

狛犬為友軍部隊創造抵禦傷害的護盾,當護盾被摧毀時,會對周圍敵軍造成傷害。

守護者威嚴

狛犬以守護者的威嚴提升友軍部隊士氣威,使友軍攻擊速度與移動速度提升,並讓敵軍部隊感到害怕,而降低攻擊速度。

守護獸

pagination_line.png
狛犬.png
bottom of page